Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz czynności, które świadczy firma:

 • Pomoc przy rozliczaniu kosztów na przyszłych właścicieli przez dewelopera
 • Rejestracja wspólnoty zgodnie z wymogami prawa
 • Terminowa realizacja płatności z konta bankowego Wspólnoty za media i usługi
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 28, ust. 1, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z poz.zm.)
 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty
 • Windykowanie należności w postępowaniu upominawczym oraz nakazowym
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek za media rozliczenie kwartalne lub półroczne
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz koszty poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców
 • Wybór i zawieranie umów ubezpieczeniowych nieruchomości oraz w razie potrzeby, negocjowanie pakietów ubezpieczeniowych dla lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań rocznych i jednego zebrania dodatkowego wspólnoty mieszkaniowej, opracowywanie dokumentacji po zebraniu i informowanie o jego przebiegu i wynikach właścicieli nieobecnych na zebraniu
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu wspólnoty mieszkaniowej i jej organów
 • Bezpłatne przygotowywanie i wydawanie właścicielom lokali różnego typu dokumentów tworzonych przez Zarządcę, jak potwierdzenia
  i zaświadczenia
 • Przygotowanie, organizacja i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z sądami i organami egzekucyjnymi
 • Zapewnienie obsługi prawnej w zakresie zadań wykonywanych przez zarządcę (administratora) oraz reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi. Koszty zastępstwa procesowego obciążają nieruchomość wspólną, co nie zwalnia zarządcy (administratora) z dochodzenia zwrotu tych kosztów od drugiej strony
 • Opracowywanie analiz, sprawozdań, uchwał, wniosków, oświadczeń, regulaminów, oraz innych formalnych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących działalność wspólnoty i jej organów, a także dotyczących ich działalności
 • Sporządzanie i wysyłanie obowiązującej dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Rozliczanie właścicieli i najemców lokali z kosztów jego użytkowania
 • Windykacja zaległych należności z tytułu zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Pobieranie i windykacja dochodów z pożytków z nieruchomości
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty
 • Odpowiednie zagospodarowanie nadwyżek finansowych poprzez lokowanie ich na atrakcyjnych rachunkach okresowych lub inwestowanie w bezpieczne papiery wartościowe czy inne formy pomnażania majątku wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego - zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecenia i nadzorowanie określonych przepisami, kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie
 • Nadzór i kontrola prawidłowości funkcjonowania oraz eksploatacja urządzeń i instalacji technicznych
 • Zlecanie, kontrola i bieżący nadzór nad wykonywaniem napraw, modernizacji oraz systematyczną konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości
 • Zabezpieczenie obsługi w zakresie usuwania awarii, kontrola prawidłowości usuwania awarii
 • Przygotowywanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją planów remontowych krótko i długookresowych
 • Nadzór nad pracą osób i firm wykonujących remonty, udział w komisjach odbioru prac technicznych
 • Wyszukiwanie wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowywanie i zawieranie umów, negocjowanie cen
 • Udostępnienie całodobowych telefonów do konserwatora w celu zgłaszania usterek i awarii
 • Opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami przy założeniu utrzymania ich w stanie nie pogorszonym
 • Opracowywanie planów zarządzania uwzględniających poprawę jakości życia właścicieli i podniesienie standardu nieruchomości
 • Przejęcie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej od developera
 • Sprawdzanie zgodności stanu faktycznego nieruchomości z projektem i przepisami obowiązującego prawa
 • Egzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad budowlanych i usterek w okresie gwarancji i rękojmi
 • Przekazanie, w ciągu miesiąca od momentu wygaśnięcia umowy, wszelkich dokumentów związanych z administrowaniem Zarządowi Wspólnoty lub osobie przez niego wskazanej

Profesjonalnie, Efektywnie, Kulturalnie


Zadania, których podejmujemy się w imieniu naszych klientów to: przejęcie wszystkich działań zarządczo-administracyjnych mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zapewnienie ciągłości właściwego i bezpiecznego jej funkcjonowania oraz generowanie możliwych do osiągnięcia dodatkowych zysków. Wykonujemy czynności obejmujące zagadnienia prawne, rachunkowo - księgowe i finansowe, również aspekty logistyczne, organizacyjne i budowlane. Doradzamy przy podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami, remontami, sposobem użytkowania i bieżącym utrzymaniem.


Naszym celem jest:

 1. Zapewnienie bezawaryjnego bieżącego funkcjonowania nieruchomości
 2. Zapewnienie utrzymania estetyki i czystości w obrębie części wspólnej nieruchomości
 3. Wprowadzanie modernizacji technicznych poprawiających komfort i bezpieczeństwo mieszkańców
 4. Zapewnienie bieżących napraw
 5. Realizowanie zamierzeń remontowych (przyjętych w formie podjętej uchwały)
 6. Dbałość o utrzymanie poprawnych relacji pomiędzy właścicielami (rozwiązywanie sporów i nieporozumień). Zarządca zawsze reprezentuje wspólnotę mieszkaniową. Dobro i interes wspólnoty mieszkaniowej nie zawsze jest zbieżny z interesem poszczególnych właścicieli
 7. Optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 8. Wprowadzanie modernizacji obniżających bieżące koszty utrzymania nieruchomości
 9. Poszukiwanie metod pozyskiwania dochodów (pożytków)
 10. Utrzymywanie nieruchomości na wysokim poziomie technicznym i estetycznym