Privacyverklaring

Het vertrouwen van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Wij respecteren uw persoon en uw privacy.

Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://aplauz.com/, met inbegrip van eventuele lokale versies, zoals (https://aplauz.ch) en subdomeinen (hierna ‘website’ genoemd).

IDENTITEIT VAN DE EIGENAAR VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

Aplauz CH GmbH, Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Zwitserland.

Contact

U kunt uw zorgen op het gebied van gegevensbescherming kenbaar maken aan de functionaris voor gegevensbescherming van Aplauz CH GmbH, Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Zwitserland of via datenschutz@aplauz.ch.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Algemene persoonsgegevens worden verzameld in het kader van speciale promotieactiviteiten (bijv. voor- en achternaam en e-mailadres).

Verzameling van persoonsgegevens tijdens het gebruik van de website voor informatieve doeleinden

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dat wil zeggen wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verstuurt om u in staat te stellen de website te bezoeken.

Deze omvatten:
– IP-adres
– Datum en tijdstip van het verzoek
– Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– Hoeveelheid verzonden gegevens in elk afzonderlijk geval
– Website waar het verzoek vandaan komt 
– Browser
– Besturingssysteem en bijbehorende interface
– Taal en versie van de browsersoftware

Verzameling van persoonsgegevens tijdens het gebruik van de website (nieuwsbrief, downloads, contactformulier, etc.)

Wanneer u de website gebruikt om in contact te komen met ons team, een formulier in te dienen, zich te registreren voor onze nieuwsbrief, of content, zoals whitepapers te downloaden, kunnen persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in onze Customer Management Systems Hubspot en Mailchimp. Dit is nodig om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

De gegevensverwerking wordt met name uitgevoerd om het internetverkeer op onze website te analyseren, de functionaliteit van onze website te verbeteren en voor reclamedoeleinden. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze rechtmatige belangen te beschermen. 

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om gebruik te maken van een aanbieding), zullen wij uw persoonsgegevens verwerken binnen de grenzen en op basis van deze toestemming, tenzij wij ons beroepen op een andere rechtsgrond en een dergelijke toestemming niet nodig is. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken, maar dit heeft geen effect op de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden

Gegevenscategorieën en herkomst van de gegevens

Wij verwerken de gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt, of de gegevens die door u worden verstrekt (bijv. wanneer u zich aanmeldt om een voucher te ontvangen).

Gegevensontvangers

In het kader van onze zakelijke activiteiten en zakelijke doeleinden geven wij, waar toegestaan, ook persoonsgegevens door aan derden. 

Dit betreft met name de volgende gegevensontvangers:

– ondernemingen van de Own Solutions Group;
dienstverleners van de ondernemingen van de Own Solutions Group, waaronder de in deze privacyverklaring genoemde ondernemingen en contractanten (bijvoorbeeld IT-aanbieders en digitale-marketingbureaus, zoals Brandmake (Brandmake is een handelsmerk van Dutch Creative Agencies bv) of Hubspot);
derden, in het kader van de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Sommige van deze ontvangers bevinden zich in Zwitserland, maar zij kunnen zich ook in een ander land bevinden. U moet er met name rekening mee houden dat uw gegevens worden doorgegeven aan alle landen waar de Own Solutions Group is vertegenwoordigd door groepsondernemingen, lokale vestigingen of andere kantoren en aan andere landen in Europa en de Verenigde Staten waar de door ons gebruikte dienstverleners zijn gevestigd. Indien wij gegevens overdragen aan een land zonder adequaat wettelijk kader voor gegevensbescherming, zullen wij een afdoende beschermingsniveau waarborgen, zoals vereist door de wet, door middel van (i) passende contracten of (ii) ons beroepen op de wettelijke uitzonderingen met betrekking tot toestemming, de uitvoering van contracten, de vaststelling, uitoefening of handhaving van wettelijke claims, de zwaarder wegende openbare belangen, de gepubliceerde persoonsgegevens, of de noodzaak om de integriteit van de betrokken personen te beschermen.

Gebruik van cookies

We maken meestal gebruik van ‘cookies’ en soortgelijke technieken op onze websites om uw browser of apparaat te identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen conform de browser die u gebruikt en met behulp waarvan bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de partij die het cookie plaatst (in dit geval aan ons). Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om het surfgedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Wanneer u een account bij ons heeft, gebruiken wij cookies om u te identificeren bij herhaald bezoek. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies.

Permanente cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Na hoeveel tijd dit gebeurt, is afhankelijk van het cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hierbij gaat het met name om de sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenoemde Sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig, die u kunt geven door te klikken op de betreffende velden in de pop-upknop. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren om cookies van derden, of alle cookies te weigeren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Andere instrumenten

Promotieactiviteiten op de website

Af en toe hebben wij speciale acties waarvan u gebruik kunt maken. Uw gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden door ons, of door een gegevensverwerker namens ons, verwerkt en opgeslagen ten behoeve van de actie. Er wordt slechts één keer contact met u opgenomen om u de actiecode toe te sturen. De persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk het evalueren van het succes van de actie.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag via onze nieuwsbrief op de hoogte van actuele onderwerpen met betrekking tot Aplauz en onze producten. Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen, hebben we uw naam en e-mailadres nodig. U kunt beide invoeren in de daarvoor bestemde velden. Nadat u deze gegevens heeft verzonden, ontvangt u van ons een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres, waarbij u op een bevestigingslink moet klikken om het door u opgegeven e-mailadres te verifiëren.

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en daarmee bezwaar maken tegen het verdere gebruik van uw gegevens. Onder aan de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven van de mailinglist.

In onze nieuwsbrieven en andere marketingmails nemen we ook, voor zover toegestaan, (gedeeltelijk) zichtbare en onzichtbare beeldelementen op, aan de hand waarvan we kunnen bepalen of en wanneer u de e-mail heeft geopend. Hierdoor kunnen wij vaststellen en beter begrijpen op welke manier u van onze acties gebruikmaakt en kunnen wij deze afstemmen op uw voorkeuren. U kunt dit blokkeren in uw e-mailprogramma.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruiken wij de applicatie ‘HubSpot’, een dienst van HubSpot, Inc., Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten. Meer informatie over de wijze waarop HubSpot gegevens beschermt en de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft, kunt u vinden door te klikken op de volgende links: Privacyverklaring HubSpot en Naleving AVG.

Contactformulier

Als u een contactformulier invult of ons een e-mail of ander elektronisch bericht stuurt, worden uw gegevens alleen opgeslagen voor de verwerking van uw bericht en eventuele verdere vragen, en uitsluitend gebruikt in het kader van uw bericht.

Duur van de gegevensopslag

Tenzij anders vermeld, bewaren wij gebruiksgegevens of andere persoonsgegevens zolang wij dit nodig of gepast achten voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, of zolang wij dit nodig achten voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn en in ieder geval bij het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven maximale bewaartermijn.

Gegevensbeveiliging

Wij beschikken over technische en organisatorische beveiligingsprocedures om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw sessie- en persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, vervalsing, verspreiding of toegang. Deze procedures zijn aangepast aan de thans gangbare technologie. U dient zich er echter altijd van bewust te zijn dat er inherente veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan het verzenden van informatie via het internet en andere elektronische middelen, en dat wij de veiligheid van informatie die op deze manier wordt verzonden niet kunnen garanderen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten indien aan de toepasselijke wettelijke voorschriften is voldaan:

– recht op informatie;
– recht op rectificatie;
– recht op vergetelheid;
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op dataportabiliteit.

Bovendien heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van uw toestemming of onze rechtmatige belangen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij wijzen er echter op dat wij ons het recht voorbehouden de bij wet vastgestelde beperkingen te doen gelden, bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, wij daar een doorslaggevend belang bij hebben (voor zover wij ons daarop kunnen beroepen), of ingeval wij deze gegevens nodig hebben voor het indienen van vorderingen.

Bij de uitoefening van dergelijke rechten wordt u meestal geacht uw identiteit aan te tonen, daar waar uw identiteit anders niet duidelijk is, of niet kan worden gecontroleerd (bijvoorbeeld door middel van een kopie van uw identiteitskaart). Om uw rechten te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen (datenschutz@aplauz.ch).

Bovendien heeft elke betrokkene het recht om zijn of haar vorderingen voor de rechter te brengen of een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Zwitserland is de federale commissaris voor gegevensbescherming en informatiebeheer (http://www.edoeb.admin.ch).

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De huidige, op onze website gepubliceerde versie, is van toepassing. Indien de privacyverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, zullen wij u per e-mail of op een andere gepaste manier in kennis stellen van eventuele wijzigingen. 

Status: 30/09/2020